بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

.

یکی از موفقیت هایم در زندگی این است که یک روز را بدون فکر کردن به فردا و فقط محض همان روز زندگی کنم.