بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

به خود پیچیدن

۱۵ آذر ۹۵ ، ۰۸:۵۳
نویسنده : کازی وه

دلم درد می‌کند. توی خانه راه می‌روم و بلند می‌گویم دلم درد می‌کند. مادر ماست و پونه می‌آورد؛ افاقه نمی‌کند. چای و‌نبات؛ چاره نمی‌کند. دستشویی رفتن، شربت معده، غذا خوردن، پیاده‌روی، دکتر رفتن، لباس گرم پوشیدن، فشار‌دادن شکم؛ هیچ کدام از این توصیه‌های مادر درمان نمی‌کند. راه می‌روم و می‌گویم دلم درد‌می‌کند. درد می‌کند. درد می‌کند. درد می‌کند. درد می‌کند. دلم خیلی درد می‌کند.