بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

فکر زرزرو

۵ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۵۳
نویسنده : کازی وه

شاید مشکل ما همین باشه که هی فکر تولید می‌کنیم،

مشکلمون همین فکر کردنای زیادی باشه،

فکرای زرزروی زیادی...