بوسیدن پای اژدها

یادداشت‌های نیمه‌شخصی که به مرور زمان تکمیل می‌شوند

#کادر

باران جنگل خیابان خیس شیشه نمک آبرورد