عطای کتاب محبوبم که پنج ماه است پس نیاورده را به ندیدن قیافه نحسش بخشیدم!