گاهی وقت ها که یاد حماقت های گذشته ام می‌افتم دلم می‌خواهد فرق سرم را بردارم، ببرم بکوبم به لبه میز. چند دقیقه بعدش از این حماقت جدید که مگر با کوبیدن کله به میز چیزی درست می‌شود می‌خواهم بکوبمش توی دیوار. 

اینطوری میگذرد خرداد ما!