من بردم. برنده منم. ۹۷ رو زندگی کردم. سلامتیم رو برگردوندم. آجر‌های شکسته رو دور ریختم و با هر چی دم دستم بود قلعه رو بردم بالا. حالا دوباره اندک جایی دارم برای زیستن و اژدهایی رام و خفته برای ادامه حکمفرمایی.