فروغ و ویسواوا خواندیم. قهقهه زدیم. بوسیدیم. در یکدیگر حل شدیم و مثل سکوت بین دو کلمه محبت آمیز، عریان بودیم.