نظرتان درباره زندگی مجردی چیست؟

آیا شما میتوانید مستقل و تنهایی زندگی کنید؟ شرایطش را ندارید؟

فکر میکنید چه چیزی باعث میشود یک جوان از خانواده اش جدا شود و تنها زندگی کند؟

معایب و مزایایش چیست؟ 

کلا نظرتان چیست؟

+پست موقت است و نظرشما بسیار مهم. پس از همه رهگذران و عابران و دوستان و اقوام و درو همسایه خواهش میکنم نظرشان را بگویند. خلاصه اینکه همسایه ها یاری کنید دیگه :)