اگر داری از میان جهنم عبور می‌کنی، فقط ادامه بده و عبور کن!