از تاریکی قلبم پناه برده بودم به شعر

از شعر به کجا؟