به من بگو. به درونم بگو. که هیچ سببی میان ما نیست. هیچ چیز و حتی فاصله‌ای میان ما نیست. و صدای تو خطاب من به نگاهی بند است. با چشمانی عاری از صورت و کلماتی عریان از حرف با من بگو.