دلم براش تنگ نشده، میلی هم بهش ندارم، حرفی هم نیست که بزنم. فقط دوست دارم هم را بغل بگیریم و با گرمای بدنمان بهم بگوییم درکت می‌کنم.