کلمات راه خودشان را گم کرده‌اند. لعنتی‌های حناق‌زاده!