خیلی جالبه! حوصله ندارم ولی وقت حوصله نداشتنم ندارم :)