امیدوارم همتون قربانی خیسی دست یه فرد ناشناس روی دستگیره در بشید تا معنای واقعی تهوع رو با گوشت و خونتون حس کنید.