به رییس می گم شما نمی‌تونید به من بگید لحن نوشته‌هات رو تغییر بده چون اونوقت آخرین سنگر خلاقیت رو هم ازم می‌گیرید. ایشون می‌فرمان همین که گفتم! با این لحن ننویس!

قبل از این سنگر پرداختن به جوانب، شوخی با مخاطب و تیترهای بانمک را هم از من گرفته‌اند

اما من زیرکی زیرکی

هر چه که دلم می خواهد را خواهم نوشت

پس مرده باد رییس!*

*اسکی