جهنم همین جاست. جایی که از کسی که این همه دوستش دارم جدا افتاده‌ام.