روی قبرم بنویسید سه قصه ناتمام داشت که دخلش را درآوردند.