مسافر شماره چهار به مقصد اهواز، کدوم گوری هستی؟ دیرمون شده