در نفرتی که به هر چیزی دارم عقده‌هایم را جستجو می‌کنم.