سخت است. اینکه هر چند وقت یکبار مجبوری دل بکنی و فراموش کنی سخت است. سخت‌تر است. اینکه هر چند وقت یکبار بهتر است دل ببندی و از نو شروع کنی سخت‌تر است.