چه اتفاقی می افتد که آدم حالش از آینده بهم میخورد؟

۱- به رویاهای گذشته اش نرسیده باشد

۲- افسردگی!