۲۵ نوامبر روز منع خشونت علیه زنان است.طبق آمارها از هر سه زن یکی از آنها مورد خشونت قرار می گیرد. می خواهم به یکی چالش دعوتتان کنم:

می آیید در روز چهار آذر هرکدام از ما یک ‍پست درباره ی این موضوع بنویسیم؟

به نظر می رسد آنچه سبب می شود میزان خشونت‌ها انقدر زیاد باشد سکوت زنان دربرابر آنهاست. شما چه چیزی را مصداق خشونت می‌دانید؟

فکر می کنید چه مواردی جزو خشونت است اما زن ها به آن عادت کرده اند و گمان می کنند امری عادی است؟

به نظر شما سکوت زنان در برابر خشونت مصداقی از زنان علیه زنان است یا خیر؟

یک. خشونت علیه زنان همیشه فقط از طرف جنس مخالف نیست.

دو. من خواهم نوشت. به خاطر خودم، مادرم، خواهرم و دوست هایم و دلم می خواهد ازتان دعوت کنم که شما هم بنویسید؛ اگر زن هستید یا مرد. به خاطر خودتان و کسی که دوستش دارید.

سه. من شما را به دعوت کردن بقیه بلاگرها به این چالش دعوت میکنم.

چهار. ماچ و سپاسگزاری با قربان صدقه اضافی.