- اینا هم باغچشون قُربه داره!

+ منظورت گربه س؟

- قربه دیگه.

+ گربه!

- قربه!

+ گرررربه!

- قرررربه!

+ بگو گل

- گل

+ بگو گرگ

- گرگ

+ بگو گربه

- قربه!

+ گگگگ ربه!

یه نفس عمیق میکشد، به قُربه توی باغچه نگاه میکند و میگوید- پیشی اصن!