دلم خیلی درد می‌کند. این را به هرکسی که میرسم میگویم و رد میشوم. خوبی این کلمه "دل" این است که کسی نمی‌داند کدام دلت را می‌گویی و تا بیاید بعد از گفتن چرا به خودش بگوید که اصلا کدام دلش؟ تو چند کیلومتر دور شده‌ای و داری به نفر بعدی می‌گویی دلم درد می‌کند، دلم خیلی درد میکند.