می گفت: مشت نمونه خروار نیست. خودِ مشت هم ممکن است ناخالصی داشته باشد. چه برسد به خروار!