ماهان خواهرک را که یک متری از او بلندتر است گرفته بود به باد کتک که من به دادش رسیدم و از شکم گرفتمش و گفتم: "چیکار خواهرم داری؟"همونطور که تقلا می کرد و می خواست دوباره حمله ور شود گفت: "میخوام بش ثابت کنم من بیشعور نیستم!"

#چلاندنی ها

+گفتم فضای وبلاگستان را عوض کنم. از این 7 اسفند برهیم کمی. دوست داشتید یک چیزی بپرسید یا بگویید کمی گپ بزنیم :)