+ لالا لالا لالایی..

ـ من خوابم نمی آد!

پاهامو جمع می کنم + اوکی! نخواب!

- نع! خوابم می آدا...ولی...با این صداها که از خودت در میاری نمی تونم بخوابم

سعی می کنم نخندم + پس چه کنیم؟

- بیا بشینیم...مثل دوتا آدم متمدنِ با شعوووللل (دقیقا با تلفظ غلیظ لام) باهم صحبت کنیم تا خوابمون ببره!

+ مثلا چی بگیم؟

ـ هممم.... به نظرت خاله سارا دماغشو عمل کرده، تغییری هم کرده؟!

#چلاندنی ها