کسی که یکروز بهم گفته بود: «خیلی وقت ها حرف درست را می‌زنی اما درست حرفت را نمی‌زنی.»