از خوشبختی من است که عاشق هرکس میشوم صدایش جادویی ست و انگار از توی حلق رادیو در آمده یا بدبختی آنها که صدای من شبیه جیغ گچ روی تخته سیاه است؟!