عق میزنیم وقتی از کنار هم توی خیابان رد میشویم، وقتی هم را همینجوری نگاه میکنیم در حالیکه عمرا هم را بشناسیم،عق میزنیم وسط ساندویچی با دوست هامان در حال خندیدن،عق میزنیم کنار گل فروشی وقتی برای یک نفِر زندگیمان که دوروز است قهریم گل می خریم،عق میزنیم وقتی لبخند از دیگران هدیه میگیریم، وقتی فردای یک دعوای حسابی دست به دست هم روی جدول راه می رویم، عق میزنیم وقتی با بچه هایی که به واژه هایشان نقطه اضافه میکنند بازی میکنیم، وقتی بعد از یک روز پرکار یک اس ام اس فول آف لاو میگیریم، عق میزنیم وقتی حق تقدم را به عابر پیاده میدهیم، وقتی بالای کوه ،هوای سرد،سر صبح ورزش میکنیم، وقتی یک شب سر ساعت خوابمان میبرد،وقتی مامان غذای مورد علاقه مان را میپزذ، وقتی آخرین مسئله مان را درست حل می کنیم، وقتی پولمان جور میشود، وقتی یکی عاشقمان میشود، وقتی راننده تاکسی هوایمان را دارد، وقتی همکلاسی برایمان جا میگیرد، وقتی بهترین دوستمان تولد میگیرد، وقتی یک روز صبح پوستمان حسابی شفاف و زیبا شده، وقتی دختر تپل سفید موفرفریمان با دندان های خرگوشی اش با عشق نگاهمان میکند، وقتی از خستگی در حال مرگیم و یک نفر لیوان چای سبز داغ جلویمان میگیرد، عق میزنیم وقتی یک نفر از پشت بغلمان میکند، وقتی بابا اسممان را با پسوند های زیبا صدا میزند، وقتی مامان موهایمان را میبافد، وقتی اتوبوس زودی می آید و معطلمان نمی کند، وقتی پسر بچه دستفروش برایمان آرزوی خوشبختی می کند، وقتی به همه جا نگاه میکنیم و خدا را میبینیم، عق میزنیم و بالا می آوریم همه ی آن ماده ی ترش و آزار دهنده را بالا می آوریم و شده لحظه ای خالی و آرام میشویم از مزه ی ترش و اسیدی نفرت، کینه و انتقام، حال بد، عق میزنیم و تف میکنیم توی مستراح و سیفون را هم میکشیم؛ دنیا که جای درد کشیدن نیست!.