با هم معمابازی می کردیم.

مامان: اون چیه که 5 تا انگشت داره ولی دست نیست؟ (جواب دستکش بود)

مهتا: اون چیه که 5 تا انگشت داره ولی خودش دسته؟

از وبلاگ شادی