اینه که دیگه هیچ کجا امن و امان نیست. به جز همین جا. همین کنج وبلاگ.