غم ها اگر می دانستند عاقبت همه مان خاک است؛

اینقدر زود به زود سر نمی زدند...