فرار رو به عقب از خوب‌های نجات دهنده از وضع موجود.