گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ