هر وقت به دیگران و تفکراتشان خندیدی یعنی زمانش رسیده که یک تجدید نظر اساسی در ماهیتت بکنی!