باید بروم بالهای پروانه‌ها و پرستو‌ها و بقیه چرندگان عالم را بکنم بگذارم روی شانه‌ام و توی خیابان پرواز کنم و همینطور که بال بال می‌زنم و تلاش می‌کنم هیکل سنگینم را در هوا نگه‌ دارم فریاد بکشم بله شد. بالاخره شدددددد.