کاش یه دکتری هم پیدا میشد میگفت حرف زدن زیاد سرطان‌زاست گوش‌هامونو نجات می‌داد.