می‌توانم هزاربار قول بدهم و هزاربار بزنم زیرش و بازهم قول بدهم.