هی این صدا توی سرم تکرار می‌شود

تالاپ

افتادن چیزی از پشت‌بام.