وقتی بهم میگید این کتاب رو بخون، اون فیلم رو ببین، اون یکی موزیک رو گوش بده، این یکی غذا رو‌ امتحان کن و جای یکبار گفتن فعل، ده‌بار می‌گویید بخون بخون بخون، حتما حتما حتما، واااای واای واااای ترجیح میدهم قید کتاب و فیلم و موزیک و غذاهه را بزنم عوضش به شما و لحظه‌هایی که باعث همچین رضایتی شده فکر کنم.