دوستم می‌گوید من غم‌هام کم نیست فقط کمتر غر می‌زنم. و من انگشت‌هایم را میگذارم دور دهنم و می‌گویم ها ها ها.