خیلی دوغ می‌خورم. آنقدر که اگر کسی بگوید یک لیوان دوغ می‌خوری؟ جواب می‌دهم خودم دارم. بعد شروع می‌کنم به مکیدن انگشت شستم!