از تلخی واقعیت پناه‌برده بودم به رویا،

از رویا به کجا؟