آدمای باهوشی که از حرف زدن و راه اومدن با کم هوش ترها متنفرند، کاش بدونند آدمای باهوش تری هم توی دنیا هستند.