ترک کردن کار سختیست

چه ترک کسی که دوستش‌داری، چه ترک مواد مخدر، چه ترک کاری که برایش زحمت کشیدی، چه ترک اون اَپ های کوفتی که از موبایلت پاک کردی.