مادرشدن حرفه نیست، وظیفه هم نیست. فقط حقی ست از هزاران حق دیگر. از بس این را فریاد میکشی، خسته میشوی و اغلب همیشه شکست میخوری. ولی نباید دلسرد شوی؛ مبارزه به مراتب زیبا تر از پیروزیست!

اوریانا فالاچی, نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

پی نوشت: در دنیای من مادربودن یک حق است نه یک وظیفه همچنان که پدر بودن یک انتخاب است؛ نه تقاص یک غفلت! کاش هنوز هم آدم هایی باشند که این را بفهمند کوچولو!