وظیفه ما تشخیص لحظات و رویدادهای سرنوشت ساز نیست. وظیفه ما، خوب درس خواندن، مظالعه کردن، آموختن و افزایش توانمندیست. به گونه ای که در مواجهه با فرصت ها و لحظات تعیین سرنوشت، دستِ خالی نباشیم. وظیفه ما کندن چاله است. باران دیر یا زود، خواهد آمد.

از لابه لای نوشته های محمدرضا شعبانعلی

گاهی با یادآوری اتفاقی حرف هایشان در روزهای سخت دلم روشن میشود؛ خیلی روشن.